[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

Tali wood with an FSC® quality mark

Na plaatsen donkert het hout na tot donkerbruin of donker roodbruin. Het relatief smalle spint dat maximaal 60 mm breed kan worden, is geelgrijs tot donkergeel. Er kunnen zich bij Tali hardhout vrij grote kleurverschillen voordoen, die worden veroorzaakt door de verschillende groeiomstandigheden. De structuur van het hout is echter zeer gelijkmatig zonder uitgesproken tekening. Soms komen iets donkerder gekleurde strepen voor. Tali hout is zeer geschikt voor verwerking in zware constructies. De bomen bereiken een lengte van 30 tot 40 meter. De zelden rechte stam varieert in diameter van 0,8 – 1,5 meter en is meestal takvrij tot de halve boomhoogte. De stam heeft een lage wortelaanloop en heeft vaak een onregelmatige doorsnede. In de savanne groeiend worden de bomen meestal 15 tot 20 meter hoog. Tali hardhout is met duurzaamheidsklasse I ideaal voor de toepassing in zware constructies buitenshuis, zoals waterwerken en bruggen. Andere namen voor Tali hout zijn o.a. Erun, Missanda en Sasswood.

Tali hout stofvrij Bewerken

Door de hoge volumieke massa en de kruisdraad is Tali hout vrij moeilijk te bewerken en gereedschappen stompen snel af. Goede afzuiging is noodzakelijk aangezien Tali stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid en neus- en keelirritaties kunnen veroorzaken

After the placement, the wood darkens to dark brown or darker reddish brown. The relatively small sapwood, which can grow up to a maximum of 60 mm in width, is yellowish gray to dark yellow. Relatively big differences in colour can occur at Tali hardwood, which are caused by the different growth circumstances. The wood’s structure is, however, very even without a clear pattern. Sometimes, slightly darker lines may occur. Tali wood is very suited for processing in heavy constructions. The trees can reach heights from 30 to 40 meters. The rarely straight trunk varies in diameter from 0.8 – 1.5 meters and is mostly branch-free up to half the length of the tree. The trunk has a low root flare and often times has an irregular section. Growing in the savanna, the trees mostly become 15 to 20 meters in height. Tali hardwood, with its sustainability class I, is ideal for adaptations in heavy outdoor constructions, like waterworks and bridges. Other names for Tali wood include Erun, Missanda and Sasswood.

Process Tali wood dust-free

Due to the high voluminous mass and the crosshair, Tali wood is fairly hard to process and tools may blunt quickly. Good extraction is necessary, since Tali contains dust that can be harmful for health and can cause nose and throat irritations.

Properties Tali wood

 Name: Tali
Alternative names: Eloun, Elone, Gogbei, Kassa, Muave, Mwavi, N’Kassa, Potrodom
Appearance: Yellow orangish brown wood
Sustainability class: I
Strength class: D60
Mass kg/m3: Fresh 1000 – 1200
Dried 800 – 1100
Glue: Good
Bend: Good
Finishing: Difficult due to crosshairs. Good extraction necessary, because of healthiness
Combination with iron: Pre-drilling required
Origin: Africa
Extra: For heavy constructions, such as waterworks and bridges
Adaptations: Heavy outdoor constructions, such as waterworks and bridges. In addition, fencing, anti-parking poles, sheet pile, decking parts, furniture, cleated bulkheads, covering, horse stall wood, poles, pergola, planks and beams, gateways, staircases, terrace and veranda
Alternatives:

Our sales team is happy to help you with questions about buying Tali wood. Call us on +31 547 286 350 or reach us using the form on the right.

Source: Houtvademecum © 2010 Centrum Hout Almere, 10th revised edition

.

Eigenschappen Tali hout

 Naam: Tali
Alternatieve namen: Eloun, Elone, Gogbei, Kassa, Muave, Mwavi, N’Kassa, Potrodom
Uiterlijk: Geel oranjebruin hout
Duurzaamheidsklasse: I
Sterkteklasse: D60
Massa kg/m3: Vers 1000 – 1200
Gedroogd 800 – 1100
Lijmen: Goed
Buigen: Goed
Afwerking: Moeilijk door kruisdraad. Goede afzuiging is noodzakelijk vanwege de gezondheid
Combinatie met ijzer: Voorboren noodzakelijk
Herkomst: Afrika
Extra: Voor zware constructies zoals waterwerk en bruggen
Toepassingen: Zware constructies buitenshuis zoals waterwerken en bruggen. Maar ook afrastering, antiparkeerpalen, damwanden, dekdelen, meubels, opgeklampte schotten, overkappingen, paardenboxhout, palen, pergola, planken en balken, poorten, trappen, terras en veranda
Alternatieven:

Ons verkoopteam helpt graag verder met vragen of het kopen van Tail hout. Bel ons op +31 547 286 350 of bereik ons via het formulier aan de rechterkant.

bron: Houtvademecum © 2010 Centrum Hout Almere, 10e herziene druk